Neochota lekára potvrdiť tlačivo

18.09.2017

Pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potrebujem potvrdiť tlačivo, že nemôžem vykonávať fyzicky náročnejšiu prácu, od lekára – špecialistu. No lekárka mi to odmieta potvrdiť, vraj mi stačí jej vyjadrenie v rámci zdravotnej karty. Úrad však toto potvrdenie vyžaduje. Ako môžem postupovať?​

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Potvrdenie od lekára,  ako aj iné lekárske posudky, resp. lekárske nálezy, je podľa osobitných zákonov  dôležitým dokumentom pre rozhodnutie kompetentného orgánu o priznaní nemocenského, poistného alebo o pracovnom zaradení na ÚPSVaR.   Zákon  nestanovuje lehotu, v ktorej by bol lekár povinný vypracovať lekársky nález, resp.  potvrdenie  vydať. Avšak, poskytovateľ, teda lekár, je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy (§ 79 ods. 1 písm. a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), preto ak lekár odmieta vydať potrebný dokument, zamedzuje Vám týmto konaním v prístupe k právam, ktoré Vám právne predpisy priznávajú.  

Lekár v zásade nemá právo odmietnuť vypracovanie potrebných dokumentov. Je preto potrebné dôrazne upozorniť Vášho lekára na dôležitosť a naliehavosť potrebného dokumentu s upozornením, že bez poskytnutia jeho súčinnosti budete mať problém pri hľadaní si zamestnania na ÚPSVAR. Lekára môžete upozorniť aj na skutočnosť, že odmietnutie vydania potvrdenia nie je v súlade so zákonom, pričom v dôsledku takéhoto odmietnutia Vám môže lekárovým zavinením vzniknúť aj materiálna škoda.

V prípade, ak lekár aj po vyzvaní odmietne vypracovať žiadané dokumenty, podľa ust. § 17 (1) z. č. 476/2007 Z. z.  máte právo požiadať jeho zriaďovateľa - VÚC o nápravu. Žiadosť sa podáva písomne. Zriaďovateľa písomne informujte o vašom prípade a o postoji lekára, zároveň požiadajte o odstránenie chybného stavu.  S obdobnou sťažnosťou na neplnenie povinností poskytovateľa môžete obrátiť nielen na odbor zdravotníctva VÚC, ale aj  na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov slúži ako doklad o nepriaznivom zdravotnom stave aj výpis zo zdravotnej dokumentácie.
Preto  môžete priložiť k žiadosti aj kópiu zo zdravotnej dokumentácie, a všetky relevantné dokumenty, ktoré deklarujú Váš zdravotný stav. Pracovníčka,  ktorá rozhoduje o Vašom pracovnom zaradení môže rozhodnúť aj bez správy od Vášho lekára, teda len na základe predloženej kópie zdravotnej dokumentácie.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%