Prvá celoslovenská pacientska konferencia

24.11.2017 | 10:55 am - 10:55 am

Asociácia na ochranu práv pacientov SR pod vedením prezidentky PhDr. Márie Lévyovej v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Národnou platformou EUPATI Slovensko a OZ Pacientsky hlas v dňoch 24. – 25. novembra 2017 zorganizovala Prvú národnú pacientsku konferenciu.

Konferencia, ktorej účastníci boli predovšetkým z radov pacientskych organizácií na Slovensku, sa konala pod záštitou exministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera a zaoberala sa aktuálnymi témami v zdravotníctve. Osobitne sa venovala novele zákona č. 363/20111 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a jej dopadov na dostupnosť liekov.

Na Prvej národnej pacientskej konferencii AOPP diskutovali o témach súvisiacich s novelou zákona o úhrade liekov zástupcovia členských organizácií AOPP so zástupcami štátu, všetkých zdravotných poisťovní, farmaceutického priemyslu. „Veríme, že sme vytvorili tradíciu, pretože každá diagnóza má špecifické problémy a nie vždy sa im darí s týmito problémami dostať k predstaviteľom týchto inštitúcií,“ uviedla prezidentka AOPP M. Lévyová.

Program konferencie

Počas prvého dňa konferencie vystúpili rečníci v 1. bloku s prednáškami na tému Racionálna farmakoterapia = lieky ordinované a užívané s rozumom.

  • MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH z Ministerstva zdravotníctva SR predstavil Hlavné ciele novely zákona 363/2011.
  • PhDr. Ľubica Hlinková, MPH zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne informovala o Novele zákona 363/2011 a jej dopady na dostupnosť liekov.
  • Ing. Elena Májeková z Union ZP sa venovala téme Čo trápi slovenského pacienta? Lieky v komplexnom systéme zdravotnej starostlivosti.
  • PharmDr. Monika Lainczová z Dôvery ZP odprednášala o Novele zákona 363/2011 z pohľadu zdravotnej poisťovne.
  • MUDr. Marián Šóth z Asociácie súkromných lekárov SR sa venoval Zmenám v zákone 363/2011 z pohľadu ambulantných lekárov. Tiež konkretizoval Zavádzanie e-Health do praxe.
  • PharmDr. Ondrej Sukeľ zo Slovenskej lekárnickej komory vystúpil s príspevkom na tému Posilnená úloha farmaceuta.
  • Mgr. Ivan Chalupa, MPH z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu prezentoval, či Môže kvalita dát v zdravotníctve napomôcť rýchlejšiemu vstupu inovatívnych liekov pre pacientov?
  • MUDr. Terézia Szádocka z Asociácia generických výrobcov GENAS priblížila, Ako pomáhajú generické lieky v liečbe chronických pacientov na Slovensku
  • prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD odpovedal, Aká je ideálna spolupráca lekára s pacientom pri predpisovaní liekov? Ako sa má správať pacient ako partner?

V druhom bloku konferencie boli prednášky orientované na témy Pacient a liek.

Účastníkom boli predstavené Biologické a biologicky podobné lieky. Prednášajúci vystúpili aj s prednáškami na tému: Slovenská akadémia vzdelávania pacientov, Včasná intervencia (Fit for Work) a Pacient ako aktívny účastník liekovej politiky.

Večer sa účastníci mohli zabaviť na spoločenskom večeri.

Druhý deň konferencie, 25.11.2017, bol venovaný bloku Spoznajme sa navzájom. Členské organizácie Asociácie na ochranu práv pacientov SR diskutovali o činnosti pacientskych organizácií, ich aktivitách či požiadavkách. Konferencia bola tiež sprevádzaná prezentáciou členských organizácií AOPP, ukážkami prác, aktivít, publikačnej a inej činnosti.


Výstupy z konferencie


Fotografie z Prvej národnej pacientskej konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%