VÝZVA KONAŤ

03.12.2018

Účastníci regionálnej konferencie „Skríning a prevencia vírusovej hepatitídy a HIV v krajinách strednej a východnej Európy, spoločné výzvy, spoločné riešenia“, organizovanej pod záštitou bulharského predsedníctva v Rade EÚ, Výboru pre zdravotnú starostlivosť Národného zhromaždenia Bulharskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Bulharskej republiky.​

So zreteľom na:

 • Globálnu stratégiu sektora zdravotníctva v oblasti HIV 2016-2021 a Akčný plán sektora zdravotníctva v oblasti HIV v európskom regióne WHO1;
 • Globálnu stratégiu sektora zdravotníctva v oblasti vírusovej hepatitídy 2016-2021 a Akčný plán sektora zdravotníctva v oblasti vírusovej hepatitídy v európskom regióne WHO1;
 • Usmernenie WHO týkajúce sa testovania hepatitídy B a C1;
 • Výzvu Európskeho parlamentu z 11. marca 2017 na tému „Hrozba hepatitídy C v krajinách strednej a východnej Európy: Rizikové skupiny a dostupnosť skríningu, diagnostika a efektívna liečba?“, organizovanej poslancami Európskeho parlamentu Friends of Liver Group s podporou ELPA, EASL a EPHA;
 • Maltskú deklaráciu o HIV/AIDS, ktorá prijala urýchlené opatrenia proti HIV na ukončenie epidémie AIDS do roku 2030 v Európskej únii;
 • Výstupnú správu z politického dialógu na vyššej úrovni o HIV a tuberkulóze, ktorý sa konal v Taline, „Riešenie problémov súvisiacich s HIV a TBC: od podpory darcov k udržateľným systémom zdravotníctva“;
 • Výsledok diskusie medzi účastníkmi tejto konferencie,

vyzývajú vnútroštátne orgány a ostatné zainteresované strany v oblasti zdravotníctva 

v krajinách strednej a východnej Európy na:

 1. Vypracovanie stratégie v oblasti verejného zdravotníctva a národných plánov s merateľnými cieľmi, zamerané na ľudí a podporujúce princípy univerzálneho zdravotného pokrytia s cieľom integrovať existujúce zdroje, odborné znalosti a kapacity dostupné v cieľových krajinách, aby sa zlepšili testovacie a kontrolné programy v boji proti vírusovej hepatitíde a HIV.
 2. Vypracovanie alebo posilnenie prevenčných programov, a to aj prostredníctvom integrácie stratégií zaočkovanosti, zníženia výskytu, prevalencie a prenosu vírusovej hepatitídy a HIV;
 3. Stanovenie národného cieľa eliminovať vírusovú hepatitídu ako hrozbu verejného zdravotníctva do roku 2030 v súlade s eliminačným cieľom WHO.
 4. Stanovenie národných cieľov na boj proti HIV s využitím existujúcich zdrojov, odborných znalostí a kapacít v jednotlivých krajinách podporované Globálnym fondom na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.
 5. Vypracovanie, financovanie a realizovanie skríningových programov zameraných na rizikové skupiny obyvateľstva s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny špecifické pre daný región;
 6. Zabezpečenie adekvátneho a udržateľného financovania na podporu programov v boji proti vírusovej hepatitíde a programov na testovanie HIV.
 7. Podporovanie výmeny osvedčených postupov a spoluprácu medzi krajinami východnej a strednej Európy, ktoré vyplývajú zo spoločných hodnôt a výziev s cieľom dosiahnuť čo najlepšie riešenia na vnútroštátnej úrovni.
 8. Zapojenie odbornej komunity a postihnutej časti komunity, posilnenie integrovaného prístupu v primárnej zdravotnej starostlivosti a ďalšie medzisektorové prepojenia s cieľom zabezpečiť lepšie zdravotné pokrytie a zvýšenú účasť na skríningových programoch vírusovej hepatitídy a HIV.
 9. Zabezpečenie dostupnosti diagnostických vyšetrení a liečby bez obmedzení v súlade s medzinárodnými usmerneniami a Agendou trvalo udržateľného rozvojana zabezpečenie univerzálneho zdravotného pokrytia, vrátane nepoisteného obyvateľstva, aby sa zabezpečilo optimálne pokrytie s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny s obmedzeným alebo žiadnym zdravotným poistením, napr. migranti, menšiny a pod.
 10. Venovanie sa otázke diskriminácie a stigmy identifikovaním a odstránením regulačných bariér prostredníctvom úprav v existujúcich právnych a regulačných rámcoch, ak je to potrebné.
 11. Zabezpečenie efektívnych prevenčných programov, včasnú diagnostiku a liečbu všetkých pacientov s vírusovou hepatitídou a HIV s podporou všetkých zainteresovaných strán od tvorcov politiky až po ochrancov práv pacientov;
 12. Zmysluplné zapojenie všetkých zainteresovaných strán, vrátane zástupcov zraniteľných skupín, do diskusií o hľadaní riešení na vytvorenie účinných a efektívnych metód, ktoré by riešili špecifické potreby pacientov s vírusovou hepatitídou a HIV.
 13. Podporovanie rozvoja komunitných služieb navrhnutých podľa ich špecifických potrieb. Služby by mali byť dostupné a podľa možností poskytované na správnom mieste pre príslušné skupiny v núdzi.

​1 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05-eng.pdf?sequence=1

2 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.0-eng.pdf?sequence=1

3 http://www.who.int/hepatitis/publications/guidelines-hepatitis-c-b-testing/en/


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
44%
38%