Výsledky prieskumov: Pacienti a pacientske organizácie v čase pandémie

04.09.2020
article_525

​Pacienti a COVID-19

Reprezentatívny prieskum AOPP (apríl 2020)

Nedostatočné vyhodnotenie akútneho stavu pacienta, odsúvanie výkonov a vyšetrení, ale aj preventívnych prehliadok mohlo znížiť šance pacienta na úspešnú liečbu. Správna a včasná liečba je potrebná na zmiernenie prípadných komplikácií mnohých ochorení, ktoré sa môžu pridružiť v dôsledku časového odsúvania liečby pacienta.

Na základe výsledkov prieskumu vyplynulo, že:

 • takmer každý 3. pacient sa ku svojmu lekárovi dostal menej často ako pred zavedením opatrení v dôsledku šíriacej sa nákazy Covid-19,
 • až ¼ pacientov v prieskume uviedla, že k špecializovanému lekárovi chodí oveľa menej ako v čase, keď neboli prijaté karanténne opatrenia,
 • väčšina lekárov vyšetrila pacienta fyzicky len v nevyhnutných prípadoch, do ordinácie všeobecného alebo špecializovaného lekára sa dostalo len 36 % prípadov,
 • zdravotná starostlivosť sa vo veľkej miere sústredila najmä na telefonickú či mailovú konzultáciu, prípadne na predpisovanie liečby na e-recept, mnoho pacientov sa však k svojmu lekárovi nemohlo vôbec dovolať.

​Zdroj: Tlačová správa, Asociácia na ochranu práv pacientov na Slovensku, 2020


Pacientske organizácie a COVID-19

Prieskum v súvislosti s pandémiou COVID-19 mal názov Pandémia COVID-19 a jej dopad na pacientske organizácie na Slovensku.

Hlavným cieľom bolo porozumieť hĺbke a rozsahu dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na pacientske organizácie, ich fungovanie a zdroje. Všetky otázky v prieskume sa zamerali na zmeny súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie spojenej s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 v našej krajine. Zapojené pacientske organizácie porovnávali fungovanie organizácie pred marcom 2020 a po marci 2020.

Dotazníkové otázky sa zamerali na zisťovanie dát o:

 • všeobecných zmenách fungovania pacientskych organizácií po vyhlásení mimoriadnej situácie spojenej so šírením COVID-19,
 • dopade mimoriadnej situácie na ľudské zdroje, financovanie a správu organizácií,
 • potrebách a odporúčaniach týkajúcich sa zvládnutia podobnej situácie v budúcnosti.

Výsledky prieskumu

Potreby pacientskych organizácií týkajúce sa zvládnutia situácie do budúcnosti

 • zručnosti – aby vedeli rýchlo a adekvátne reagovať,
 • technika – nedostatočné alebo zle fungujúce technické vybavenie a zázemie,
 • ľudské zdroje – nárast objemu práce v kombinácii s nárastom nedostatku ľudí.

Potreby pacientskych organizácií v oblasti fundraisingu

 • došlo k výrazným zmenám vo vykonávaní pravidelných fundraisingových aktivít (67%) – nepripravenosť pacientskych organizácií,
 • zmena v spôsobe vykonávania práce – prechod na formu home office (89 %),
 • 3 najdôležitejšie zmeny, ktoré pacientske organizácie plánujú:
 1. nastavenie pravidelnej komunikácie s darcami,
 2. lepšia kombinácia osobných a virtuálnych aktivít,
 3. lepšie zhromažďovanie údajov o darcoch/kvalitnejšie databázy.

Aké sú najväčšie potreby pacientskych organizácií?

Je potrebné rozvíjať vzdelávanie pacientskych organizácii v oblasti IT technológii, pomôcť im pri zabezpečovaní technického vybavenia, telemedicíny, e-learningu, legislatívy a jej flexibilného implementovania do praxe, komunikácie s orgánmi samosprávy a štátnej správy, nových foriem fundraisingu, vyhľadávanie projektov a príležitosti, posilnenie – aj personálne v prípade krízového manažmentu, výskumná a analytická činnosť.


Zdroj: getREADY–Future Lab.​


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%