Vyhlásenie pacientskych organizácií, v zastúpení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) o pandémii COVID-19

16.03.2020
article_497

V stredu 10. marca Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila prepuknutie choroby COVID-19 za pandémiu. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že situácia sa bude zhoršovať, a že krajiny budú musieť „nájsť nevyhnutnú rovnováhu medzi ochranou zdravia, minimalizáciou ekonomických a sociálnych porúch a dodržiavaním ľudských práv“. [1]

Európske fórum pacientov vyzýva členské štáty EÚ, aby konali rýchlo a riadili sa odporúčaniami WHO, nech sa čo najviac obmedzí šírenie COVID-19, a zabezpečili rozsiahle testovanie a prijali opatrenia na zabezpečenie dostatočnej kapacity zdravotníckych systémov.

Zaistiť pacientom prístup k včasnej a bezpečnej liečbe

Vážnym priebehom ochorenia a úmrtím spôsobeným COVID-19 sú najviac ohrození pacienti s chronickými ochoreniami - doteraz zozbierané údaje ukazujú, že medzi riziká patrí cukrovka u starších ľudí, srdcové choroby, imunosupresia, choroby dýchacích ciest a hypertenzia. Osoby s viacnásobnými ochoreniami sú vystavené osobitnému riziku. Ide o veľkú časť populácie: v celej Európe žije 150 miliónov ľudí s chronickým ochorením a približne 50 miliónov s multimorbiditou.

Žiadame členské štáty, aby zaviedli účinné stratégie na ochranu najzraniteľnejších osôb. Krajiny by mali predovšetkým poskytovať všetku možnú podporu svojim nemocniciam a zdravotníckemu personálu.

Situácia v Taliansku ukazuje, že pacientov najviac ohrozuje na živote, keď sú preťažené nemocnice. Niektorí pacienti s chronickými ochoreniami, napríklad rakovinou a inými život ohrozujúcimi chorobami, ako aj akútni pacienti, budú okrem liečby COVID-19 stále potrebovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Potrebná solidarita

Krajiny majú rozdielne kapacity zdravotníckych systémov a niektoré nemajú dostatok zdrojov na riešenie pandémie. Vyzývame Európsku komisiu, aby podnikla rýchle kroky v zhode a solidarite s cieľom zabezpečiť nepretržitú dodávku životne dôležitých liekov, ochranných prostriedkov a potrebného vybavenia, ako sú napríklad respiračné prístroje.

EPF vyjadruje solidaritu s tými, ktorých zasiahla kríza, v Európe aj vo svete. Mnoho pacientskych organizácií poskytuje ostatným komunitám aktualizované informácie o COVID-19. Odporúčame zodpovedným orgánom, aby spolupracovali s pacientskymi organizáciami vo svojej krajine a zabezpečili tak efektívny tok informácií a reagovali na ich otázky.

Každý môže prejaviť solidaritu. Všetci poznáme niekoho zraniteľného - rodiča, súrodenca, priateľa. Zdraví ľudia môžu chrániť seba aj ostatných tak, že sa budú riadiť radami orgánov verejného zdravotníctva. [2] Zmeny v správaní jednotlivcov - napríklad hygiena rúk, žiadne podávanie rúk, izolácia, vyhýbanie sa cestovaniu a spoločenským stretnutiam – pomáhajú spomaľovať šírenie vírusu a „vyrovnať epidemickú krivku“ [3] – tieto faktory sú rozhodujúce preto, aby systém zabezpečenia zdravotnej starostlivosti mohol naďalej fungovať.

Kríza COVID-19 veľmi rýchlo odhaľuje medzery a slabiny v našich zdravotníckych systémoch a skúša súdržnosť a jednotu Európskej únie. Ukazuje sa tiež, že téma posilnenia zdravotníckych systémov nie je len vnútroštátnou záležitosťou, ale aj naliehavou prioritou európskej a globálnej zdravotnej politiky.

 O EPF:

Európske fórum pacientov (EPF) je zastrešujúcou členskou organizáciou, ktorá spolupracuje s pacientskymi skupinami v oblasti verejného zdravia a ochrany zdravia v celej Európe. Naši 74+ členovia zastupujú konkrétne skupiny chronických ochorení na úrovni EÚ alebo ide o národné koalície pacientov.

https://www.eu-patient.eu/

O AOPP:

Naše občianske združenie bolo založené v roku 2001. Zastupujeme viac ako 50 pacientskych občianskych združení v Slovenskej republike, ktoré hája záujem viac ako pol milióna chronicky chorých pacientov.

Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Pacientom poskytujeme zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informujeme verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Podieľame sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov.

Reprezentujeme slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre (EPF) a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií (IAPO). AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

_____________________________________

[1] https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

[2] Napríklad: https://twitter.com/EU_Health/status/1235962757767467008

[3] https://www.statnews.com/2020/03/11/flattening-curve-coronavirus/


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%