Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR

01.07.2016
article_67

​V utorok 28.6.2016, sa v Hoteli ECHO uskutočnilo ďalšie Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Hlavné body zo správy o činnosti Asociácie na ochranu práv pacientov SR za rok 2015, ktorú si môžete kompletne stiahnuť tu​

 • Konsolidácia hospodárenia AOPP bola vykonaná od 13.2.2016 do 30.6.2016. Trestné oznámenie na Petra Kučeru bolo podané 27.7.2016.
 • Dňa 1.10.2015 bola za revízora AOPP riadne zvolená Mária Pecinová.
 • Eva Madajová, čestná prezidentka AOPP naďalej zastupovala AOPP vo výbore MZ SR „Zdravie 2030“, na okrúhlych stoloch MZ SR „Centrá integrovanej zdracvotnej starostlivosti“, na Rade vlády pre MVO.
 • Igor Chamilla, člen predsedníctva AOPP zastupoval AOPP v Etickej komisii AIFP.
 • Poradenskú činnosť AOPP vykonávali Soňa Ďurčová, Katarína Sedláková, Anna Závodská a Katarína Kafková. Spolu vybavili 500 podnetov a sťažností v oblasti zdravotníctva a v sociálnej oblasti. Za sieť poradní je zodpovedný Pavol Huserka, člen Predsedníctva AOPP.
 • Za Capacity Building Programme „Fundraising 2015/2016“ v spolupráci s EPF je zodpovedná Katarína Sedláková, viceprezidentka AOPP. Zapojili sa Nádej, ODOS, ZPD, Spoločnosť Parkinson Slovensko, Slovak Crohn Club a AOPP.
 • Vzdelávanie
 • Legislatívny proces, do ktorého sme sa zapojili: návrh zákona o športe, návrh Národného programu starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, návrh štátneho rozpočtu na rok 2016, téma „poplatkov v zdravotníctve“ – absolvovali sme stretnutia na BSK a pripravili sme návrh riešenia, BID – aktívne vystúpenie na Magistráte hlavného mesta Bratislavy, komunikácia so zástupcami BSK. Za oblasť legislatívy zodpovedá Katarína Kafková.
 •  Projekt „Nedostupnosť liekov“, v ktorom je AOPP partnerom SLeK, Dr. Max, AIFP a spoločnosti Phoenix, bol úspešne celoslovensky spustený v októbri 2015. Zodpovedá Katarína Kafková.
 •   „Bezpečnosť liekov“ – AOPP spolupracuje so ŠÚKLom pri zabezpečovaní informácií pre pacientov v oblasti liekov, ktoré sú sťahované z trhu. Zodpovedá Katarína Kafková.
 • Spolupráca  so Svetovou zdravotníckou organizáciou - APW (Agreement of Performance of Work) / WHO 2015 - dohoda o spolupráci medzi WHO a AOPP uzatvorená za účelom zvyšovania zdravotnej gramotnosti u pacientov a obyvateľov na Slovensku prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Zodpovedá Katarína Sedláková.
 • Dlhodobá zdravotno - sociálna starostlivosť (LTC): 
 • PR aktivity sme riešili s profesionálmi, dobrovoľníkmi Petrom Marčanom a Petrom Porubským.
 •  Priebežná podpora a pomoc členským organizáciám AOPP a ich jednotlivým členom podľa vznesených požiadaviek
 • Ďalšie interné činnosti podľa uznesení orgánov AOPP, presťahovali sme sa do vynovených priestorov a vykonali sme množstvo drobnej a neviditeľnej práce pre AOPP.

Predsedníctvo AOPP zasadalo v dňoch 9.3.2015, 7.4.2015, 18.6.2015 a  18.11.2015. Valné zhromaždenie AOPP sa zišlo v dňoch 20.1.2015, 12.2.2015, 8.4.2015 a  25.6.2015. Za čestnú prezidentku AOPP bola dňa 8.4.2015 zvolená Eva Madajová. 

Pacienti mali svoje zastúpenie na konferencii SLS 22.-23.10.2015.

Dňa 19.11.2015 sa uskutočnil na SZU ďalší cyklus Pacient a liek.

AOPP je jedným zo zakladajúcich členov Národnej platformy EUPATI na Slovensku (august 2015). Dňa 3.12.2015 sa v Európskom dome uskutočnila tlačová konferencia za účasti Nicoli Bedlington, generálnej sekretárky EPF, Dominika Tomeka za slovenskú paltformu EUPATI, Jozefa Holomáňa za SZU, Marice Laščekovej, účastníčky kurzu EUPATI a Kataríny Kafkovej za AOPP.

Zodpovedným je Dominik Tomek, viceprezident AOPP a člen vedenie EPF v Bruseli.

Pokračujúca spolupráca s poskytovateľmi sociálnych služieb (APSS) a Asociáciou sestier a pacientov.

Prezentovanie AOPP k téme LTC na konferencii APSS v máji 2015.

Podpora protestu APSS dňa 14.10.2015.

Zastúpenie AOPP na konferencii a workshope WHO a IZP MZ SR 4. až 5.11.2015 k „Stratégií LTC“.

Dňa 6.11.2015 – Európsky dom – konferencia V4 k uplatnovaniu Dohovoru OSN o ŤZP.

Podanie projektového zámeru na ÚSV pre MVO 13.11.2015 „statégia LTC“, AOPP je úspešným uchádzačom v rámci Národného projektu USV pre MVO.

Podporili sme Zuzanu Stavrovskú do funkcie komisára pre ŤZP.

Zodpovedá Katarína Kafková.

Pripravili sme nový moderný design AOPP. Spustili sme FB stránku. Pripravili sme komunikačnú stratégiu, vydávali sme 2 až 3 tlačové správy za mesiac a 1 až 2 blogy na aktuálne témy za mesiac.

Zodpovedali Katarína Sedláková a Katarína Kafková.

Pomoc AdiAS pri organizácii VI. Bratislavských dní diabetikov 17.10.2015 v DK Ružinov. Ostatným členom podľa požiadaviek.


Hlavné body zo správy o činnosti Asociácie na ochranu práv pacientov SR za prvý polrok 2016, ktorú si môžete kompletne stiahnuť tu:

 • Zasadanie orgánov AOPP – predsedníctvo AOPP zasadalo dňa 23.6.2016, Valné zhromaždenie nebolo zvolané.
 • Voľby 2016 – absolvovali sme okrúhle stoly a politické diskusie k témam zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. Naším záujmom je, aby sme boli súčasťou rozhodovacích procesov ministra zdravotníctva SR.
 • Stretnutie s expertnou skupinou OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a  rozvoj) dňa 15.3.2016 k problematike zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti.
 • Memorandum k navýšeniu platieb za poistencov štátu na úroveň 5 % z vymeriavacieho základu v roku 2016  pripravili sme a odovzdali predsedovi NR SR, ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva dňa 21.3.2016. K Memorandu sa pripojilo ďalších 18 signatárov z oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.
 • Osobné stretnutie Kataríny Kafkovej s Tomášom Druckerom, ministrom zdravotníctva SR dňa 7.4.2016.
 • „Transparentnosť – nástroj na zvýšenie kvality zdravotníctva?“ – panelová diskusia v Európskom dome za účasti ministra zdravotníctva SR dňa 10.5.2016.
 • Projekt EUPATI a vzdelávanie „Pacient a liek“ - dňa 20.2.2016 sa na pôde SZU konala prvá medzinárodná konferencia pod záštitou pána profesora Šimka, rektora SZU za účasti Nicoli Bedlington za EPF.  Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 zástupcov pacientskych organizácií z 5 krajín. Dňa 12.5.2016 pokračoval aj tematický kurz „Pacient a liek“, ktorí Vám prinesieme aj do Vašich regiónov.
 • Medzinárodné aktivity – Dominik Tomek bol v máji opätovne zvolený do vedenia EPF. AOPP pripravuje odbornú konferenciu na jeseň 2016 v rámci predsedníctva SR Rade EÚ.
 •  Capacity Building Programme - v apríli 2016 AOPP podporilo Iniciatívu pacientskych organizácií na dialóg s ministrom zdravotníctva. V dňoch 30. až 31. 3.2016 bol ukončený program „Fundraising 2015/2016“. Pripravujeme 5 dňové vzdelávanie v spolupráci s EPF a AIFP na jeseň 2016.
 •   Vzdelávací program v spolupráci s Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. s témou nadmerná konzumácia liekov. V roku 2016 sa zapojí 5 členských organizácii AOPP, začíname 30.6.2016 v Komárne.
 • Poradňa AOPP – vykonávali najmä Soňa Ďurčová a Katarína Kafková. Našou ambíciou je vybudovať sieť poradní z existujúcich kapacít. Odbornú garanciuv  oblasti pôsobnosti Dohovoru OSN pre ŤZP preberie Zuzana Stavrovská. Zodpovedným je Pavol Huserka, projektovou manažérkou Mirka Fövényes po schválení predsedníctvom AOPP.
 • Legislatívny proces - od apríla 2016 sa mení doména MS SR, na ktorej budú zverejňované všetky právne predpisy a ich návrhy noviel (https://www.slov-lex.sk/domov). AOPP je registrovaná. V pláne máme vytvorenie legislatívnej komisie AOPP. Dňa 15.6.2016 vláda SR na svojom rokovaní uznesením č. 233/2016 schválila Návrh Legislatívneho plánu vlády na mesiace jún až december 2016 (http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25633).
 • Projekt „Nedostupnosť liekov“ úspešne pokračuje po celej SR, MZ SR pripravuje návrh legislatívnych opatrení.
 • Dlhodobá zdravotno - sociálna starostlivosť (LTC) – Národný projekt ÚSV pre MVO – aktuálne sme v stave podpisovania Memoranda o spolupráci a kreovaní zodpovedných osôb na MZ SR a MPSVaR SR.
 • PR aktivity – nový web AOPP sme spustili v predvečer návštevy ministra zdravotníctva SR. Pokračujeme v komunikačnej stratégií.
 • Ďalšie činnosti – plnenie úloh podľa uznesení orgánov, oslovovanie nových členov, s TIS riešenie problematiky udeľovania výnimiek na lieky zdravotnými poisťovňami, prezentovali sme AOPP na mnohých podujatiach a vykonávali sme aj ďalšie aktivity.

Valné zhromaždenie tiež schválilo správy o hospodárení za rok 2015 a prvý polrok 2016 

Správa o hospodárení za prvý polrok 2016

sprava_o_hospodareni_prvy_polrok_2016.pdf

Správa o hospodárení za rok 2015

sprava-o-hospodareni-2015.pdfViete, čo je stratifikácia nemocníc?

24%
18%
35%
24%