Účasť na NP PARTI

07.08.2020
article_521

Prezidentka AOPP a zástupcovia členských organizácii AOPP sa zúčastnili záverečnej konferencie na tému „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti tvorby participatívej tvorby verejných politík“ (ďalej NP PARTI), ktorú zorganizoval a zastrešil Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Cieľom bolo zdieľanie poznatkov, skúseností a príbehov na tému participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík a budovanie, posilňovanie občianskych komunít v praxi.

Výsledky Národného projektu " Stratégia dlhodobej starostlivosti", ktorý realizovali experti v rámci AOPP, v záverečnej diskusii prezentovala MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. Napriek ukončeniu dvojročného projektu, a nedoriešeniu dvadsať ročných problémov, samotná stratégia je podkladom pri príprave legislatívnych zmien v oblasti dlhodobej starostlivosti a zároveň nám slúži ako podklad pri organizovaní diskusii, edukačných workschopov pre pacientov a širokú verejnosť.

Záverečná konferencia (NP PARTI) bola prínosná hlavne pre získanie a výmenu skúseností medzi občianskymi združeniami, zástupcami samospráv, štátnych organizácii a expertov v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti.

AOPP ďakuje Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti za pozvanie a hlavne za to, že sme mali možnosť vymeniť si svoje skúsenosti, vypočuť si názory a návrhy na zlepšenie, zefektívnenie činnosti občianskych združení, ktorých snahou je participovať pri tvorbe verejných politík a obhajovať záujmy verejnosti v rôznych oblastiach nášho spoločenského života.

Viac informácií nájdete na: https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
60%
2%
0%