Stanovisko AOPP k hodnote inovácií v medicíne

06.07.2016
article_69

Hodnota inovácií v medicíne: Ako vieme zlepšiť dostupnosť nových liekov pre slovenského pacienta.

            Na Ministerstve zdravotníctva sa dňa 6.7.2016 uskutočnil seminár k problematike dostupnosti nových liekov pre slovenských pacientov. Daná problematika bola obšírne spracovaná expertmi a členskou základňou našej európskej materskej organizácie European Patients Forum v Bruseli. Materiál pod názvom „Core Principles from the Patients’ Perspective on the Value and Pricing of Innovative Medicines” uverejňujeme TU. Slovenský preklad uverejňujeme TU.

Stanovisko AOPP k problematike liekovej politiky je vo fáze rozpracovania, v oblasti inovácií sa hlásime k materiálu EPF. V stručnosti je pohľad pacientov v Slovenskej republike nasledovný:

            Pacienti v SR nemôžu byť úplne spokojní s nastavením, výsledkami a smerovaním liekovej politiky. Lieková politika, počnúc liekovou legislatívou neslúži dnes dobre záujmom pacientov. Doplatky za lieky a ich vývoj a rozdelenie záťaže nie sú dôsledne sledované a analyzované, nedostupnosť liekov z titulu vývozu lacných liekov zo Slovenska do iných členských štátov nie je stále adekvátne riešená. Legislatíva v oblasti tzv. nákladovej efektivity, ktorá má zabezpečiť objektívnejšie rozdeľovanie zdrojov, je práve v prípade nových (inovatívnych) liekov často diskriminačná voči seniorom a ťažko chorým pacientom. Laická verejnosť – ale často aj odborníci – sa nevedia orientovať v zložitej legislatíve a procesoch pri zaraďovaní liekov do úhrady z verejného zdravotného poistenia. Napriek tomu, že naše procesy sú označované za transparentné, nie je to celkom pravda – vo zverejňovaných dokumentoch na portáli MZ SR sa veľmi zle orientujeme, bez dôkladnej znalosti systému, legislatívy a procesov sú publikované dokumenty málo zrozumiteľné. Zverejnené výstupy a rozhodnutia MZ si niekedy protirečia.

            Pacienti sú pripravení niesť svoj diel zodpovednosti a prispieť k modernizácii a lepšej efektivite liekovej politiky. Primárne ako pacienti vidíme svoju spolu zodpovednosť v oblasti správania sa pacientov pri spotrebovávaní zdrojov. Spolupráca pacienta s lekárom a zdravotníckym personálom (adherencia) pri liečbe je základná súčasť povinností pacientov.  Vzdelávacie aktivity AOPP, predovšetkým v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a v rámci EUPATI – Európskej pacientskej akadémie, majú viesť pacientov k uvedomelosti a zodpovednosti. Naším cieľom je zaviesť na Slovensku systém celoživotného vzdelávania pacientov.

            AOPP ako strešná slovenská pacientska organizácia a člen medzinárodných pacientskych organizácií sa hlási k aktívnej účasti a aj k väčšej zodpovednosti aj v oblasti liekovej politiky. Ako pacienti vidíme okrem iného nesporne svoju rolu aj vo funkcii nezávislej a verejnej kontroly. Kontrolu na vstupoch môže predstavovať účasť zástupcov AOPP a jej členských organizácií a poverených expertov v Odborných pracovných skupinách MZ SR ako poradných orgánov Kategorizačnej komisie MZ SR pre lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Taktiež je na zváženie naša účasť v Kategorizačnej komisii a Kategorizačnej rade MZ SR. Ponúkame spoluprácu aj pri kontrole na výstupe – s odborníkmi a poisťovňami pri hodnotení výsledkov liečby, v rámci analýz, protokolov, pacientskych registrov. Mali by sme sa podieľať na kontrole aj priamo pri rozdeľovaní zdrojov, ako je udeľovanie výnimiek pri finančne náročnej liečbe poisťovňami, pri nastavení pravidiel a výbere diagnóz/pacientov.

            Asociácia na ochranu práv pacientov si uvedomuje výzvy našej doby v epidemiológii, demografii, výskume a vývoji liekov a financovaní zdravotnej starostlivosti. Práve preto sme presvedčení, že bez úzkej spolupráce s pacientmi a pacientskymi organizáciami nie je možné tieto výzvy uspokojivo riešiť.

S pozdravom

Katarína Kafková, prezidentka AOPP

Dominik Tomek, viceprezident AOPP, člen vedenia EPF v Bruseli

Stiahnite si stanoviská AOPP a EPF k tejto téme:

Stanovisko k hodnoteniu inovacii v medicine.docx

AOPP_EPF_Inovacie_Pricing_Reimbursement.pdf

EPF_Pricing_Statement_160616.pdf


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%