Prehlásenie prezidenta Európskeho pacientskeho fóra zdravotníckemu priemyslu, AOPP sa pripája

17.04.2020
article_511

Vážení predstavitelia zdravotníckeho priemyslu, žijeme vo veľmi náročných časoch.

Pandémia COVID-19 nás núti prehodnotiť všetko, čo robíme. Ako viete, pacienti s chronickými chorobami - ktorých počet v EÚ predstavuje najmenej 150 miliónov - patria medzi najzraniteľnejších, pretože mnohým hrozí oveľa väčšie riziko vážnych chorôb a úmrtí v dôsledku choroby COVID-19.

Pacienti s dlhodobými ochoreniami sú okrem hrozby nákazy tiež priamo vystavení následkom prerušenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Obrovský ekonomický dopad krízy pravdepodobne týchto pacientov neprimerane ovplyvní a prehĺbi existujúce nerovnosti.

Pre všetkých zúčastnené strany v oblasti zdravia je to rozhodujúci okamih, aby preukázali kolektívne vodcovstvo a urobili správne rozhodnutia. Z tohto dôvodu sa na vás, spolu s ďalšími inštitúciami a aktérmi z rôznych sektorov, obraciame s prosbou o váš trvalý záväzok zabezpečiť čo najlepšie výsledky pre pacientov a občanov v Európe a na celom svete.

Viac ako inokedy od vás potrebujeme pevné odhodlanie poskytovať najvyspelejšie vedecké a odborné znalosti, hodnotné partnerstvá a transparentné a etické správanie. Vidíme veľa veľmi konkrétnych podporných opatrení, ktoré vaše spoločnosti podnikli v dôsledku krízy na miestnej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, a veľmi ich vítame.

Z našich členských organizácií tiež vieme, že veľa pacientov sa skutočne obáva nedostatku liekov a technológií. Toto nie je nová záležitosť, ale veľmi sa zhoršuje súčasnou situáciou, obrovským nárastom dopytu po zdravotníckych službách a zameraním na COVID19.

Spoliehame sa na to, že priemysel bude pokračovať v dodávkach pre pacientov napriek obrovským tlakom. Prebiehajúce spoločné úsilie o vývoj nových diagnostických prostriedkov, vakcín, lekárskych technológií a liečebných postupov na COVID-19 je nevyhnutné a rovnako nevyhnutný je aj spravodlivý prístup k vyvinutým technológiám. Dúfame, že sa budú uplatňovať zásady spravodlivosti, a že sa budú rešpektovať vyhlásenia EPF o hodnote a spravodlivých cenách liekov a iných technológií. Dostupnosť všeobecne a cenová dostupnosť inovatívnych technológií nikdy nebola dôležitejšia.

Je veľmi dôležité, aby pacienti dostávali jasné a včasné informácie, podporu a podľa potreby pokračujúcu liečbu. Dúfame, že naša spoločná práca v oblasti angažovanosti pacientov v životnom cykle liekov a technológií od najskorších etáp až po celé obdobie životného cyklu liekov zostáva naďalej štandardom a majákom. Pacienti a občania zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby liečby a terapie čo najužšie reagovali na ich kritické potreby.

Nakoniec, vážení predstavitelia zdravotníckeho priemyslu, spoliehame na vašu podporu spolu s ostatnými zúčastnenými stranami. Poučme sa všetci z tejto pandémie, a tieto poznatky uplatňujme pri budovaní odolných systémov zdravotnej starostlivosti zameraných na ľudí do budúcnosti.

Teším sa na čo najskoršiu odpoveď, ktorú môžeme zdieľať s našimi pacientskymi organizáciami.

Všetko najlepšie

Marco Greco, predseda EPF

Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Dominik Tomek, 1.viceprezident AOPP


Preklad a úprava:​ Tomek, AOPP, 04/2020

O EPF:
Európske fórum pacientov (EPF) je zastrešujúcou členskou organizáciou, ktorá spolupracuje s pacientskymi skupinami v oblasti verejného zdravia a ochrany zdravia v celej Európe. Naši 74+ členovia zastupujú konkrétne skupiny chronických ochorení na úrovni EÚ alebo ide o národné koalície pacientov.
https://www.eu-patient.eu/

O AOPP:
Naše občianske združenie bolo založené v roku 2001. Zastupujeme viac ako 50 pacientskych občianskych združení v Slovenskej republike, ktoré hája záujem viac ako pol milióna chronicky chorých pacientov.
Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Pacientom poskytujeme zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informujeme verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Podieľame sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov.
Reprezentujeme slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre (EPF) a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií (IAPO). AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

14%
19%
63%
5%