Pacienti žiadajú ministra zdravotníctva, aby pri opatreniach pamätal aj na ohrozené skupiny pacientov

23.04.2020
article_513

Asociácia na ochranu práv pacientov SR opakovane vyzvala kompetentných, aby pri príprave nových opatrení nezohľadňovali ako jedinú rizikovú skupinu len seniorov, resp. ŤZP. Chronickí, dlhodobo chorí pacienti či pacienti so zníženou imunitou sú rovnako, ak nie viac ohrození nákazou COVID-19. Asociácia na ochranu práv pacientov preto opakovane vyzvala kompetentných, aby vo svojich návrhoch zohľadnili aj tieto skupiny pacientov.

​Prvá žiadosť o pomoc, o zabezpečenie objednania a rozvozu potravín a liekov pre zraniteľné skupiny pacientov a starších občanov vo veku nad 80 r. žijúcich osamotene v domácnostiach odišla pod hlavičkou AOPP na prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, predsedu Komisie MZ SR pre ŠDTP ešte 17. marca 2020.

Ďalší ​list s prosbou o prijatie, návrhmi členov AOPP a akútnymi požiadavkami pacientov adresovalo AOPP MUDr. Marekovi Krajčímu, ministrovi zdravotníctva SR dňa 26. marca 2020.

"Nakoľko sme od kompetentných nedostali do dnešného dňa spätnú väzbu, rozhodli sme sa pripomenúť opäť. Tentokrát sme list adresovali nielen ministrovi zdravotníctva, ale na vedomie aj hlavnému hygienikovi a premiérovi SR. Veríme, že sa našimi návrhmi budú zaoberať," hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP. 

​Prečítajte si plné znenie listu, ktorý v mene pacientov zaslala Asociácia na ochranu práv pacientov MUDr. Marekovi Krajčímu, ministrovi zdravotníctva SR dňa 23. apríla 2020. ​


Vec: žiadosť o umožnenie nákupov, výber liekov z lekárne, ohrozeným skupinám pacientov v čase od 9:00-11:00

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,

v prvom rade chceme poďakovať za Vaše nasadenie, prijímanie opatrení, ktoré smerujú k eliminácii pandémie v rámci ohrozených skupín nákazou COVID-19. Vďaka ktorým od 28.3.2020 bolo umožnené dôchodcom nad 65 rokov a ŤZP v rámci obchodných prevádzok, ktoré zostali počas mimoriadnej situácie otvorené, na základe nariadenia vlády prednostne v nich nakupovať v čase od 9:00 do 11:00. Opakovane však upozorňujem na to, ako v prípade prvej žiadosti, ktorú sme Vám adresovali 17.03.2020 a 26.03.2020, že medzi ohrozené skupiny nákazou COVID 19 patria aj pacienti s nižšie uvedenými diagnózami, z ktorých nie všetci vlastnia preukazy ŤZP a ochrana ich života a zdravia si zaslúži rovnakú pozornosť, ako aj v prípade iných ohrozených skupín, ktoré sú zaradené medzi tie, ktorým sa snaží pomáhať vláda, ministerstvá, samosprávy, dobrovoľníci, nadácie. Opakovane poukazujeme na to, že medzi ohrozené skupiny patria aj pacienti v nižšej vekovej kategórii so zníženou imunitou, bez preukazov ŤZP. Mnohí sú po ukončení náročnej liečby, invalidní dôchodcovia, práceneschopní kratšie obdobie ako jeden rok. Niektorí dochádzajú kvôli liečbe počas obmedzení hromadnou dopravou ( nie každý má auto) do vzdialených miest a nemajú nárok na prevoz sanitkou. Mnohé oddelenia v nemocniciach uzavreté a skracuje sa dĺžka hospitalizácií kvôli strachu z nákazy pacientov koronavírusum. Po prepustení sú vystavení väčšiemu riziku ako zdravá časť populácie. Ohrozenými skupinami obyvateľov sú pacienti: o po onkologickej liečbe a imunosupresívnej liečbe o imunodeficientní pacienti o transplantovaní pacienti o dekompenzovaní DM I. typu o prepustení z nemocnice po úrazoch a po závažných operačných zákrokoch o po akútnych NCMP o pacienti so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami (pľúcna hypertenzia, dekompenzácie závažného typu) o dialyzovaní pacienti

o psychiatrickí pacienti (potrebujú aj pomoc v rámci krízových intervencii, dohľad nad užívaním liekov) Veľmi ťažko im vieme pomôcť v prípade podnetov verejnosti, že v rámci nákupných hodín stoja v radoch aj ohrození pacienti, ktorí tam takmer neodpadnú, lebo sú vyčerpaní po liečbe. Mnohí majú zníženú imunitu, prípadne sú vyčerpaní po operačnom zákroku. Pomôcť im nemôžeme, pretože k tomu chýba rozhodnutie a uznesenie vlády, ktoré by chránilo aj ohrozené skupiny pacientov medzi ktorými sú mladí ľudia, čerstvo diagnostikovaní pacienti. Niektorí z uvedených pacientov žijú sami v domácnostiach a na výber nemajú, musia si zabezpečiť nákupy, vybrať lieky v lekárne. Opakovane musíme zdôrazniť, že v rámci pomoci sa nedá vždy spoliehať na pomoc priateľov, susedov, pretože ľudia z obavy o vlastné zdravie sa radšej vyhnú akýmkoľvek sociálnym kontaktom. Oslovili sme Úniu miest Slovenska, kde by nám vyšli v ústrety v rámci pomoci dobrovoľníkmi pri zabezpečovaní nákupov, dovozu liekov z lekárne pre ohrozené skupiny pacientov, obdobne ako v prípade dôchodcov, ak majú na to kapacity. Nemôžu však obísť nariadenie vlády a umožniť prednostne nakupovať ohrozeným skupinám pacientov v čase od 9:00 do 11:00hod. Preto sa s touto žiadosťou a prosbou, opakovane obraciame na Vás a žiadame o doplnenie uznesenia vlády o skupinu ohrozených pacientov tak, aby počas očakávaného vyvrcholenia krivky nákazy mohli tí z nás, ktorí si vládzu zabezpečiť nákupy, mohli nakúpiť v čase od 9:00 do 11:00hod, keď nie sú preplnené obchody. Každý pacient z ohrozenej skupiny má k dispozícii prepúšťaciu správu z nemocnice, lekársky nález, občiansky preukaz, ktorým sa môže preukázať pri vstupe do obchodov vo vyhradenom čase. Všetkým je nám veľmi ľúto, keď sledujeme to, čo sa deje v zariadeniach sociálnych služieb. Nie ľahšie by sme však niesli to, že sme sa nesnažili obdobným spôsobom pomôcť a postarať sa o ohrozené skupiny pacientov, ktorí majú rovnaké právo na ochranu zdravia, života a šancu na vyliečenie, stabilizáciu zdravotného stavu o čo sa snažia odborníci, samotní pacienti s podporou rodín, aj pacientske organizácie. Vážime si to, že sa štát snaží zabezpečiť dostatok pľúcnych ventilátorov v prípade vyvrcholenia nákazy COVID-19. Omnoho viac si však budeme vážiť to, keď štát podporí ohrozených pacientov a naše požiadavky v rámci prevencie nákazy tak, aby žiadny z nás nepotreboval byť hospitalizovaný na JIS, napojený na pľúcnu ventiláciu, aby každý z nás mal aj v rámci prevencie pred nákazou zabezpečenú ochranu života a zdravia v súlade s právami pacientov a etickými hodnotami spoločnosti.

S úctou,

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP


Foto: pixabay.com​


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%