Nové trendy v liečbe demencie aj na konferencii Centra Memory

29.09.2017
article_256

Na konferencii vystúpila aj prezidentka AOPP Mária Lévyová s  prednáškou na tému Stratégia dlhodobej starostlivosti z pohľadu verejnosti.  

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa v dňoch 21. - 22. septembra 2017 uskutočnila 9. medzinárodná vedecká konferencia na tému Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave, jej organizátormi boli Centrum MEMORY n.o., Neuroimunologický ústav SAV a Slovenská Alzheimerova spoločnosť.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo, aby si odborníci rôznych profesií (lekári, psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci, logopédovia, zdravotné sestry), angažujúci sa v starostlivosti o ľudí s demenciou, mohli vymeniť svoje profesijné skúsenosti a vypočuť si o nových trendoch v liečbe demencie z úst zahraničných, ako aj domácich hostí.

Na konferencii sa zúčastnila aj prezidentka Asociácie  na ochranu práv pacientov SR (AOPP)  PhDr. Mária Lévyová  s  prednáškou na tému - Stratégia dlhodobej starostlivosti z pohľadu verejnosti. Priblížila účastníkom konferencie projekt  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, do ktorého bola zapojená aj AOPP.

Do národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participácie pri tvorbe verejných politík“ bola AOPP zapojená na základe výberu. Ide o vytvorenie priestoru pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov, legislatívnych zámerov v oblasti dlhodobej starostlivosti, navrhovaných ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce. Zainteresované budú osoby potrebujúce dlhodobú starostlivosť a ich zástupcovia, subjekty zabezpečujúce čiastkovú starostlivosť, verejní a neverejní poskytovatelia služieb. Hlavným výsledkom bude ukončený participačný proces a vytvorenie strategického dokumentu, aktualizovaná Stratégia dlhodobej starostlivosti odkázaných a Akčný plán implementácie stratégie, ktorý bude podkladom pre legislatívny návrh.


Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

10%
48%
1%
6%
16%
18%