Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo Stratégiu dlhodobej starostlivosti

18.11.2019
article_481

Dlhodobá starostlivosť je na Slovensku stále na okraji záujmu. Chýba jej ucelené riešenie, ktoré malo prísť v podobe samostatného zákona, no nestalo sa tak. Po vzájomnej dohode ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa pristúpilo aspoň k čiastkovým zmenám. Tie však nenahrádzajú komplexné riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti na Slovensku, po ktorej pacienti už roky volajú. Pod gesciou Národného projektu splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie vznikla za AOPP Stratégia dlhodobej starostlivosti, ktorá má slúžiť ako návod pre súčasnú, aj ďalšie vládne garnitúry. 

Na stiahnutie: Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike 

Stratégia dlhodobej starostlivosti je národným projektom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  Pri jeho príprave, realizácii a vyhodnotení spolupracovali Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Asociácia na ochranu práv pacientov SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Materiál nadväzuje na Stratégiu z novembra 2015, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR. Ambíciou stratégie je iniciovať verejnú diskusiu k dosiahnutiu celospoločenského konsenzu vo veci nastavenia a implementácie opatrení, ktoré budú nosnými piliermi systémového zabezpečenia dlhodobej starostlivosti pre všetkých občanov.

Pracovná skupina vytvorená AOPP sa v rámci podrobného materiálu osobitne zamerala na informovanie o súčasnom stave poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, na požiadavky a potreby ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť a ich blízkych, na zadefinovanie súčasného stavu v oblasti legislatívy a návrhov na zmeny, ktoré považuje v rámci participácie pri tvorbe verejných politík za kľúčové v rámci legislatívy.

Ďakujeme za vaše podnety

Ďakujeme v mene odkázaných pacientov všetkým, ktorí sa v prvej polovici roka 2019 zúčastnili seminárov v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Aj vďaka vašim podnetom mohla pracovná skupina AOPP vypracovať Stratégiu dlhodobej starostlivosti so zreteľom na problémy, s ktorými sa denno-denne potýkate vo svojej praxi či osobnom živote. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí prišli na júnovú konferenciu do Bratislavy a diskutovali s odborníkmi a pacientmi o problematike poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že naše úsilie prinesie efektívne a praktické riešenia v prospech všetkých odkázaných pacientov.

Stratégiu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke aj Ministerstvo zdravotníctva SR, odkiaľ si ju môžete stiahnuť: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr​.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

41%
57%
2%
0%