MEMORANDUM

23.03.2016
article_29

MEMORANDUM

Účastníci všetkých rozhodujúcich organizácií pôsobiacich v zdravotníctve, sme sa dňa 10. marca 2016  dohodli na nasledujúcom spoločnom vyhlásení:

Každý zdravotnícky segment je jedinečný, nezastupiteľný a dôležitý. Výpadkom jedného by zvyšok zdravotníckeho systému nebol schopný  normálne fungovať, preto sa ani jeden nesmie priorizovať, ani diskriminovať. Každý segment má svoje špecifické problémy, ale všetky segmenty majú jeden spoločný - nedostatok financií z verejných zdrojov, ktorý je spôsobený nedostatočnou platbou štátu za jeho poistencov.

Odmietame ďalej riešiť problém nedostatku financií v systéme vzájomnými bojmi. Preto sme sa dohodli na jedinej spoločnej požiadavke voči Národnej rade Slovenskej republiky -  navýšiť platby štátu za jeho poistencov na úroveň 5 % zo zákonom definovaného vymeriavacieho základu.

Jednotný postup zdravotníkov, zdravotných poisťovní, aj pacientov Slovenskej republiky je jediný možný spôsob, ktorý zaručuje pozitívny a spravodlivý výsledok pre zdravotníkov, aj pre pacientov.

Poistné za poistencov štátu vo výške 5 % je opakovane deklarované, či už v predvolebnom období, alebo v programovom vyhlásení vlády. Sme presvedčení, že je nevyhnutné premietnuť deklarácie a sľuby do reality.

V Bratislave dňa 10. marca 2016

Za Asociáciu na ochranu práv pacientov SR: Katarína Kafková, prezidentka, v. r.

 Za Slovenskú lekársku komoru: MUDr. Marián  Kollár, prezident, v. r.

Za Slovenskú komoru zubných lekárov: MUDr. Igor Moravčík, prezident, v. r.

Za Asociáciu súkromných lekárov:  MUDr. Marián Šóth, prezident, v. r.

Za Zdravita o.z.:  MUDr. Marián Šóth, prezident, v. r.

Za Slovenskú lekársku úniu špecialistov:  MUDr. Andrej Janco, prezident, v. r.

Za Slovenskú asociáciu jednodňovej chirurgie:   JUDr. Eva Vidová, predsedníčka, v. r.

 Za Asociáciu nemocníc Slovenska:  MUDr. Marián Petko, MPH, v. r.

Za DÔVERA zdravotnú poisťovňu, a. s.: Ing. Martin Kultan, predseda predstavenstva, v.  r.

Za  Union zdravotnú poisťovňu, a. s.: Mgr. Michal Špaňár, predseda predstavenstva, v. r.

Za Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb: Mgr. Anton Szalay, predseda, v. r.

Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek: Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka, v. r.

Za Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb: Ing. Milada Dobrotková, MPH, predsedníčka, v. r.

Za Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb: Mgr. Anna Ghanamová,  prezidentka, v. r.

Za Zväz ambulantných poskytovateľov:  Mgr. Zdenko Seneši, predseda predstavenstva, v. r. a MUDr. Edita Hlavačková,  členka predstavenstva, v. r.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
6%
9%
34%
5%