Kto za vás platí zdravotné odvody?

13.08.2018
article_395

​Človek, ktorý zdravotnej poisťovni neuvedie, kto má zaňho platiť poistné, je podľa zákona považovaný za samoplatiteľa s minimálnym odvodom. V tomto roku je odvod 63,84 eura za mesiac, v roku 2019 to bude 66,78 eura.

Údaje o tom, kto má za poistenca platiť odvody, väčšinou zdravotným poisťovniam chýbajú, ak sa občan zamestnal v zahraničí alebo tam podniká, je tam aj zdravotne poistený a slovenskej zdravotnej poisťovni to zatiaľ neoznámil, ak sa viac ako šesť po sebe idúcich mesiacov (t. j. dlhodobo) zdržiava v cudzine a na tento pobyt uzavrel poistenie liečebných nákladov v komerčnej poisťovni a slovenskej zdravotnej poisťovni to neoznámil, ak mu zanikol trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ak prestal pracovať a zatiaľ len hľadá spôsob pracovného uplatnenia.

„Ak sa niekto z našich poistencov našiel v niektorej z týchto skupín, mal by nám oznámiť potrebné informácie a predložiť s tým súvisiace doklady. Výsledkom jeho oznámenia môže byť, že povinnosť platiť poistné na Slovensku už nemá, ale je tiež možné, že poistné musí platiť sám za seba alebo zaňho má platiť zamestnávateľ, prípadne štát. Poradíme mu, čo má robiť,“ uviedol hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Platiť poistné je zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky. Buď si ho platí sám, alebo ho zaňho platí iný platiteľ. Napríklad za študentov, za dôchodcov a za matky alebo otcov na materskej platí poistné štát. Výnimku z platenia majú osoby, ktoré svojej slovenskej zdravotnej poisťovni oznámia a preukážu, že sú pracovne činné v zahraničí alebo sú dlhodobo v cudzine, alebo im zanikol trvalý pobyt na Slovensku.

„Pokiaľ poistenec sám, prípadne niekto iný v jeho mene neoznámi platiteľa poistného, za dané obdobie sa poistenec stáva samoplatiteľom. Na samoplatiteľa sa vzťahuje zákonná povinnosť platiť za seba mesačný preddavok v minimálnej výške,“ upozorňuje Štepianský. Ak samoplatiteľ neuhradí preddavok, zdravotná poisťovňa mu pošle upomienku, výkaz nedoplatkov, prípadne platobný výmer prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak ani tak samoplatiteľ preddavok nezaplatí, zdravotná poisťovňa použije všetky zákonné spôsoby na vymoženie dlhu, t. j. využije aj možnosť podať súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, keď poistenec bude musieť okrem poistného zaplatiť aj nemalé trovy exekúcie.

Sankciou za porušenie povinností súvisiacich so zákonom o zdravotnom poistení, medzi ktoré patrí aj povinnosť poistenca oznámiť svojej zdravotnej poisťovni, kto zaňho platí odvody, je pokuta uložená úradom pre dohľad v sume do 331 eur, resp. pri opakovanom porušení v dvojnásobnej výš­ke.

Poistenci, ktorí neplatia zdravotné odvody, stávajú sa dlžníkmi. Títo dlžníci nemajú nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti a môže sa im stať, že lekár bude od nich požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Hrozí im aj riziko, že ich nemocnica odmietne prijať na plánovanú hospitalizáciu, kým svoje dlhy na verejnom zdravotnom poistení neuhradia. Rovnaký postup platí pre kúpeľnú liečbu a ďalšie typy odkladnej zdravotnej starostlivosti.

Článok prevzatý z: https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/4793...

Ilustračné foto: Pixabay


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
44%
38%