Fit for Work - výzva konať

09.12.2016

Výzva konať v rámci slovenského predsedníctva Európskej rady smerom k inštitúciám Európskej únie, členským štátom a krajinám po celom svete

Účasť osôb s chronickými a dlhotrvajúcimi chorobami je na trhu práce EÚ „problematická". Odhaduje sa, že jeden zo štyroch ľudí v produktívnom veku žije s dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami, ktoré obmedzujú jeho denné aktivity. Väčšina z týchto zdravotných problémov pramení priamo z chronických chorôb, najmä chorôb pohybového aparátu (muskuloskelenátle choroby, skr. MSDs).

Choroby pohybového aparátu v Európe:

 • Postihujú 100 miliónov jedincov.
 • Sú hlavnými príčinami práceneschopnosti, tvoria polovicu všetkých absencií v práci a 60 % trvalej pracovnej neschopnosti.
 • U viac ako 40 % prípadov sú nediagnostikované.
 • Náklady na nich predstavujú asi 240 mld. EUR ročne, čo tvorí približne 2 % ročného Európskeho HDP.

Akčný plán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na prevenciu a kontrolu neprenosných chorôb, prijatý na 66. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu v septembri 2016, potvrdzuje význam zdravia pohybového aparátu a odporúča vybudovanie zdravotníckych systémov so zameraním na včasnú intervenciu s cieľom obnoviteľnosti a udržateľnosti funkčnosti muskuloskeletálneho systému.

Podstatou včasnej intervencie je včasné zakročenie a čo najskoršie riešenie problémov vznikajúcich pri ochreniach pohybového aparátu a iných chronických chorobách. Dôkazy potvrdzujú, že MSKs dobre reagujú na včasnú intervenciu, čo nám ponúka príležitosť ovplyvňovať včasné štádiá rôznych zápalových chorôb, a tým aj praceneschopnosť. Integrované programy starostlivosti o zamestnancov s nedávnou práceneschopnosťou, zahŕňajúce včasnú identifikáciu, včasné odoslanie špecialistovi a cielenú intervenciu, vedú vo vyššej miere k zlepšeniu funkcií zamestnancov. Načasovanie včasnej intervencie je rozhodujúce. Čím dlhšie sa prvá intervencia odkladá, tým pravdepodobnejšie je, že práceneschopnosť sa stane trvalou.

Globálna aliancia „Fit for Work“ a jej partneri vyzývajú:

Vlády na
 1. zaradenie včasnej intervencie (prevencia, diagnostika, liečba a zdravotná starostlivosť) medzi priority manažmentu chronických chorôb;
 2. rozvíjanie mechanizmov medzi ministerstvami v odboroch akými je zdravotníctvo, práca a sociálne veci, ekonomika a financie, tak, aby umožnili vzájomné spoločné projekty a spoluprácu, a spoločne alokovali zdroje na tvorbu programov včasnej intervencie, ktoré následne povedú k zlepšeniu výsledkov a úsporám nákladov pre všetkých;
 3. podnecovanie a povzbudzovanie verejných aj súkromných poisťovní, aby sa tiež zapojili do tvorby udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti;
 4. vývoj postupov a stimulačných mechanizmov s cieľom motivovať zamestnávateľov a závodných lekárov, aby začlenili prístupy včasnej intervencie na pracoviská , čo umožní lepšiu identifikáciu a liečbu MSKs a ďalších chronických chorôb.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:
 1. podporovať implementáciu osvedčených postupov včasnej intervencie na pomoc ľuďom s MSKs a inými chronickými chorobami zotrvať v práci, napríklad prostredníctvom adekvátnych manažérskych procesov na odhaľovanie podmienok na poskytovanie vhodných príležitostí na návrat do práce.
 2. poskytovanie vedenia pri tvorbe postupov a stimulačných mechanizmov na podporu zamestnávateľov a závodných lekárov, tým, že Riaditeľstvo dohliadne na zabezpečenie toho, že MSKs sa stanú prioritou v rámci revízie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti.
Predsednícke trio Estónska, Bulharska a Rakúska (so začiatkom v júli 2017)
 1. Na spoluprácu so svojimi ministerstvami pri prieskume, ako by takéto spoločné projekty a mechanizmy spolupráce ministerstiev mohli byť zavedené do praxe – použiť príklady včasnej intervencie pri MSKs v pilotných projektoch pri iných závažných chronických chorobách.

Na záver koalícia „Fit for Work Europe“ vyzýva slovenské Európske Predsedníctvo a ostatné zúčastnené strany, aby uprednostňovali stratégie, ktoré zabezpečujú vhodný a integrovaný rámec politiky založenej na koncepte včasnej intervencie. Takýto rámec môže slúžiť ako nástroj na udržateľnosť zdravia a práceschopnosti ľudí s chronickými chorobami, vrátane MSKs, a tým prispievať k trvalo udržateľným systémov EÚ v oblasti verejného zdravia a hospodárskeho rastu.

O Globálnej aliancii „Fit for Work“ (FfW GA)

FfW GA je koalícia mnohých zainteresovaných strán, ktoré presadzujú zmenu v oblasti zdravia a pracovnej politiky a praxe v prospech pacientov s chronickými zdravotnými podmienkami. Už viac ako desať rokov podniká kroky pre zmenu pre lepší život vo Veľkej Británii, Európe, v súčasnosti už aj s globálnym dosahom. Sady nástrojov aliancie, založené na dôkazoch a novátorstve, boli prijaté už v mnohých krajinách. Tieto nástroje pomáhajú meniť životy k lepšiemu, šetriť náklady zamestnávateľov a vlád a prispievajú k udržateľnosti zdravotníckych systémov po celom svete.

Globálna aliancia „Fit for Work“ je vedená organizáciou „The Work Foundation“. Pre viac informácií, prosím navštívte:

www.fitforworkeurope.eu

Kontakt
Antonella Cardone – výkonná riaditeľka Fit for Work
E-mail: acardone@theworkfoundation.com
Telefón: +39 3356 244383
Adresa: The Work Foundation, 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London WC2N 5BW


Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

46%
15%
18%
21%