Európsky deň práv pacientov

17.04.2020
article_510

​História

Cieľom Európskeho dňa práv pacientov, ktorý bol vyhlásený v roku 2002, je poukázať na práva a povinnosti pacientov. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií – Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. Tento deň má byť zároveň aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac.

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty. Medzi práva pacienta patria právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na inovácie, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti, právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti i právo na náhradu škody.

Európsky deň práv pacientov oslavujú pacienti v Európskom parlamente v Bruseli, aj v členských štátoch.

Európska charta práv pacientov na Slovensku

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike (SR). Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001.

Asociácia na ochranu práv pacientov SR si už takmer pätnásť rokov pripomína tento deň na konferenciách, stretnutiach s predstaviteľmi štátu a organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve a upozorňuje na dôležitosť a opodstatnenosť práv pacientov, ktoré sú zakotvené v našich právnych normách. Rovnako poukazuje na potrebu ich rešpektovania a dodržiavania v praxi.

Medzi prioritné úlohy pacientskej platformy a občianskych združení patria: posilnenie postavenia pacientov s chronickými ochoreniami, zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti práv pacientov, legislatívy a fungovania zdravotníctva na Slovensku, poskytovanie poradenstva a vytvárania partnerstiev za účelom zefektívňovania zdravotníctva a skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Snažíme sa zapájať naše členské pacientské organizácie a pacientov do prípravy a tvorby verejných politík a byť partnermi v rámci rozhodovacích procesov. Princípy musia byť postavené na právach pacientov zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečbe.

Žiaľ, tento rok sme kvôli mimoriadnej situácii museli odložiť plánované stretnutia, aktivity, sprievodné podujatia spojené s pripomínaním, pre nás pacientov, tak významného dňa. V týchto dňoch sú naše snahy, aktivity zamerané na pomoc pacientom počas epidémie COVID-19. Poskytujeme všetkým pacientom bezplatné právne poradenstvo a aktualizujeme na našej webovej stránke potrebné relevantné informácie tak, aby boli dostupné pre pacientov a verejnosť.

Komunikujeme s našimi členmi a snažíme sa spoločne riešiť problémy v oblasti dostupnosti zdravotnej starostlivosti, liečby, pomoci ohrozeným skupinám pacientov tak, aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu pacientov, aby sme po ukončení mimoriadnej situácie nemali viac akútnych pacientov a následne, aby nedošlo k preťaženiu kolapsu zdravotného systému. Tlmočíme požiadavky pacientov ministerstvu zdravotníctva, či už ide o potrebu metodických usmernení pre jednotlivé medicínske odbory, ktoré sú potrebné tak pre odborníkov, ako aj pacientov počas tejto mimoriadnej situácie. Alebo sa snažíme presadzovať zmeny aj v oblasti preskripcie tak, aby pacienti mali dostupnú liečbu a lieky. Zasadzovali sme sa aj o postupné uvoľnenie plánovaných operácii tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu zdravotného stavu pacientov a zároveň k ich ohrozeniu počas plánovaných operačných výkonov. Stále však ostáva nedoriešená otázky pomoci ohrozeným skupinám pacientov v domácom prostredí, ktorú veríme, že vyriešime v najbližších dňoch.

Aj počas tohto náročného obdobia sme sa zúčastnili na zasadnutí na MZ SR k tvorbe Programového vyhlásenia vlády pre oblasť zdravotníctva, na ktoré nás prizvala pani štátna tajomníčka. Na stretnutí sme predstavili Programové priority AOPP, ktoré boli schválené predsedníctvom AOPP a podporené členmi. Zároveň sme informovali pani štátnu tajomníčku o požiadavkách pacientov počas tohto, pre nás všetkých tak ťažkého, obdobia. Spoločne ho môžeme zvládnuť spájaním síl, vzájomnou podporou, zodpovednosťou, toleranciou a vďaka nádeji, že po odznení epidémie sa nám podarí presadzovať zmeny v našom zdravotníctve, ktoré sú potrebné pre pacientov, zdravotníkov a doteraz boli odsúvané.

AOPP sa ochrane práv pacientov venuje od roku 2001. Okrem legislatívnych aktivít smerujúcich k lepšej vymožiteľnosti práv zastupuje záujmy pacientov na pôde ministerstva zdravotníctva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, na pôde zdravotných poisťovní, spolupracuje s organizáciami v zdravotníctve. Poskytuje bezplatné poradenstvo, organizuje vzdelávacie aktivity, vytvára a podporuje projekty smerujúce k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby.

AOPP je členom Európskeho pacientskeho fóra (EPF), preto si pripomína Európsky deň práv pacientov. Európsky parlament (EP) veľmi podporuje aktivity a práva pacientov, preto asociácia považuje voľby do EP za dôležité občianske právo všetkých pacientov a vyzýva k čo najširšej účasti.


Foto: pixabay.com​


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
33%
4%