Dostupná zdravotná starostlivosť: univerzálne pokrytie pre všetkých do roku 2030

31.01.2017

V kritickom čase pre Európu a pre financovanie zdravotnej starostlivosti zameranej na pacientov sa Európske fórum pacientov (EPF) rozhodlo zahájiť veľkú kampaň s cieľom vybudovať v Európe všeobecný a rovný prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Musíme vytvoriť systém, ktorý rieši potreby všetkých občanov a pacientov.

Alarmujúce údaje z poslednej správy „Pohľad na zdravie“1 Komisie a OECD ukazujú, že náklady na zdravotnú starostlivosť podstatnej časti populácie pacientov nie sú dostatočne financované. 

To odráža hlavné posolstvo našej kampane: Je čas na zmenu a činy! 
 
Kampaň bude vychádzať z politického impulzu na úrovni EÚ, pričom sa opiera o ciele OSN pre udržateľný rozvoj, týkajúce sa všeobecného zdravotného poistenia pre všetkých do roku 2030. „Nastal čas pre vecné opatrenia, ktoré zlepšia situáciu pacientov v Európe. Vyzývame EÚ a členské štáty, aby spolupracovali na dosiahnutí skutočne dostupnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti,“ uviedol predseda EPF Marco Greco.

Základ našej kampane pokrýva päť akčných oblastí, ich cieľom je dosiahnuť všeobecné zdravotné poistenie pre všetkých do roku 2030. Zahŕňa: 
 
1) kvalitnú zdravotnú starostlivosť v celej EÚ,
2) udržateľné financovanie a investície do zdravotníctva,
3) cenovú dostupnosť zdravotníckych výrobkov a služieb,
4) komplexný rozsah zdravotníckych a sociálnych služieb,
5) ukončenie diskriminácie pacientov.
 
Generálna tajomníčka EPF, Nicola Bedlington, zdôrazňuje: „Naša kampaň nám umožní pokročiť v mnohých oblastiach týkajúcich sa všeobecného prístupu k zdravotnému poisteniu a ku zdravotnej starostlivosti”. V nasledovných 12 mesiacoch bude kampaň EPF s pomocou členov a partnerov v celej Európe určovať cestu smerom k všeobecnému zdravotnému poisteniu do roku 2030 a podporí členské štáty v ich úsilí na dosiahnutie tohto cieľa. Pridajte sa k nám, aby sa všeobecné zdravotné poistenie v Európe stalo skutočnosťou! 
 
Európske fórum pacientov (EPF) bolo založené v roku 2003 s cieľom zabezpečiť, aby komunita pacientov riadila politiku a programy, ktoré ovplyvňujú životy pacientov a priniesla im zmeny umožňujúce byť rovnocennými občanmi v Európskej únii. EPF má v súčasnosti 67 členov, tvoria ich národné koalície organizácií pacientov a organizácií pacientov so špecifickými ochoreniami na európskej úrovni. EPF reprezentuje potreby a názory približne 150 miliónov pacientov, postihnutých rôznymi chronickými ochoreniami v celej Európe. Víziou EPF je, aby všetci pacienti s chronickými a/alebo celoživotnými ochoreniami v EÚ mali prístup k vysokokvalitnej a na pacienta orientovanej spravodlivej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Strategické ciele EPF sa zameriavajú na oblasti, ako zdravotná gramotnosť, navrhovanie a implementácia zdravotnej starostlivosti, angažovanosť pacientov, posilnenie postavenia pacienta, trvalo udržateľné organizácie pacientov a nediskriminácie. www.eu-patient.eu 
 
Kontaktná osoba: 
p. Laurent Louette
úradník pre komunikáciu
Európske fórum pacientov
Brusel, Belgicko
laurent.louette@eu-patient.eu
+32 (0)2 280 23 35


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
2%
0%