AOPP vidí v návrhu zákona o HTA viacero nedostatkov. Obrátilo sa preto na poslancov Výboru NR SR

08.07.2021
article_610

V Bratislave, 8. 7. 2021 - Asociácia na ochranu práv pacientov sa listom obrátila na predsedníčku a členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo so žiadosťou o zváženie predloženia zmien k vládnemu návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Podľa pacientov obsahuje návrh zákona viacero nedostatkov a je diametrálne odlišný od návrhu, ktorý bol predložený v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona má z pohľadu pacientov niekoľko nedostatkov, ktoré neboli odstránené pri rozporovom konaní. Poslancom Výboru NR SR preto asociácia adresovala konkrétne návrhy na zmeny. „Niektoré časti návrhu zákona považujeme za zásadné, nakoľko sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a objavujú sa v nich znaky nepriamej diskriminácie,“ uviedla Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Podľa asociácie chýba v návrhu zákona akékoľvek zapojenie pacientov. „Návrh zákona s participáciou nás pacientov v rámci Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve nepočíta. Sme pritom neoddeliteľnou súčasťou systému,“ upozorňuje Elena Marušáková. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) preto žiada poslancov, aby boli pacienti aktívne zapájaní do procesu hodnotenia, posudzovania a aby mali svoje zastúpenie v kontrolných orgánoch inštitúcie, ako aj v komisii určenej pri výberovom konaní riaditeľa inštitútu.

AOPP tiež poslancov upozorňuje, že Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve má plniť úlohu poradného orgánu a nie odporúčať, ako z návrhu zákona vyplýva. Na odporúčania je podľa asociácie zriadený poradný orgán kategorizačná komisia, resp. kategorizačná rada. Rovnako v návrhu zákona nie je jednoznačne určené, ktoré špecializácie spadajú pod oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, resp. aký stupeň vzdelania je pre túto oblasť potrebný.

Pacienti poukázali tiež na problém s financovaním chodu inštitútu. Zdravotné poisťovne sú už dnes nedostatočne financované, preto ďalšie odčerpávanie zdrojov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti je neakceptovateľné,“ vysvetľuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Mzdové tarify sú vždy veľmi citlivé a pri využívaní zdrojov určených pre pacientov na zdravotnú starostlivosť alebo zdrojov z daní a odvodov občanov je nevyhnutné, aby bola dodržaná transparentnosť a ochota platiť za takúto službu vykonávanú pre pacientov,“ uzatvára.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%